23 maja 2019. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
  

Urząd Gminy
Kobiele Wielkie
tel. +48 44 681-44-12
ugkobiele@poczta.onet.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Urząd Gminy

Urząd Gminy Kobiele Wielkie

ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie                         
woj. łódzkie
tel. (44) 681-44-12, 681-05-06, 681-05-93
fax. (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl
WWW: www.kobielewielkie.pl
BIP: www.bip.kobielewielkie.pl
 
Gmina Kobiele Wielkie prosi o wyrażenie swojej opinii  dotyczące oceny jasności treści i przejrzystości przekazu Karty Usługi dla Klienta realizowanych w ramach projektu  "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst".Katalog Usług Świadczonych w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich.
Zarządzenie NR 0050.37.2014 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia:
1. Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich;
2. Procedury aktualizacji Usług;
3. Procedura monitoringu oceny jasności treści i przejrzystości przekazu Karty Usługi dla Klienta.
pobierz plikWydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
pobierz plik
wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnegoOdtworzenie aktu stanu cywilnego.
pobierz plik
Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa
Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia
Wniosek o sporządzenie aktu zgonuSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
pobierz plik
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnegoWpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
pobierz plik
Wniosek o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego urodzenia małżeństwa zgonu na podstawie zagranicznego dokumentuUzupełnienie aktu stanu cywilnego
pobierz plik
Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnegoZawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (ślub cywilny)
pobierz plikZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
pobierz plik
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicąWydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi(„ślub konkordatowy”)
pobierz plikZgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)
pobierz plikSporządzenie aktu zgonu
pobierz plikZmiana imion i nazwisk
pobierz plik
Wniosek o zmianę nazwiska, imieniaPowrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
pobierz plikPrzyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
pobierz plikZameldowanie na pobyt stały
pobierz plik
Wniosek pełnomocnictwa
Zgłoszenie pobytu stałegoWymeldowanie z pobytu stałego
pobierz plik
Wniosek wymeldowania z pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoZameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
pobierz plik
Wniosek pełnomocnictwa
  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiąceWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
pobierz plik
Wniosek pełnomocnictwa
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie pobytu stałegoZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
pobierz plik
Wniosek pełnomocnictwa
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie pobytu stałegoWymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
pobierz plik
Podanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnejWydanie dowodów osobistych
pobierz plik
Wniosek o wydanie dowodu osobistegoRealizacja wniosków składanych do CEIDG
pobierz plik
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Instrukcja wypełniania wnioskuZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pobierz plik
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep) lub w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
pobierz plik
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowejZłożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego przez osoby fizyczne

pobierz plikZłożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne
pobierz plik
 


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości
pobierz plik
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach (stwierdzające stan zaległości)Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne
pobierz plikOdroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne
pobierz plikOdroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne i prawne
pobierz plikPomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne, zasiłek szkolny

pobierz plikDofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
pobierz plik
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Instrukcja wypełniania formularza
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownikaDecyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
pobierz plik
Wniosek o ustalenie warunków zabudowyDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
pobierz plik
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRozgraniczenie nieruchomości
pobierz plik
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomościPodział nieruchomości

pobierz plik
Wniosek o podział nieruchomości (art.93 i 94)
Wniosek o podział nieruchomości (art.95)Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
pobierz plik
Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoWydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
pobierz plik
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoWydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pobierz plik
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektów / urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoWydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
pobierz plik
Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi publicznej
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz plikZezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
pobierz plik
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówZmiana stanu wody na gruncie (spór)
pobierz plik
Wniosek o wszczęcie postępowania


Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
pobierz plik
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
pobierz plik
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowymZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
pobierz plik
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
pobierz plik
Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31